תקנון אתר

א.     כללי

 1. האתר www.xn--4dbbabhgcd9iwc.com/ הינו אתר חינמי המסייע למצוא עבודה בארה"ב
 2. האתר מפרסם מידע בנושא תעסוקה בחו"ל.
 3. הצעות העבודה וחומרים פרסומיים אחרים באתר מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד, ואינם מתפרסמים מטעם בעל האתר. השירותים ניתנים ע"י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע"י בעל האתר.
 4. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל  אדם ו/או עסק ו/או הצעת עבודה ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר.
 5. בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא ישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.
 6. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.
 7. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
 8. אתר זה מופעל בכתובת: www.xn--4dbbabhgcd9iwc.com (להלן: "הכתובת"). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.
 9. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.
 10. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

ב.      זכות שימוש באתר

 1. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.
 2. בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
 3. זכות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה המוענקת למשתמשים, באם תוענק סיסמה כזו, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג' בהן.
 4. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש וכל סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר ואולם הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. בעל האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהא בעל האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך למשתמש.
 7. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, לבצע בפומבי או להציג כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.
 8. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 9. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, לרבות שליחת הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות מוגזמת, שימוש בקרולרים, רובוטים וכיו"ב.
 10. שימוש בבלוגים, טוקבקים, צ'אטים וכל פורום אחר באתר מותרים בכפוף להוראות תנאי התקנון וכללי אותן המסגרות.

ג.       קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 2. מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר.
 3. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר. 

ד.      חומרי צד ג'

 1. המידע והתכנים האחרים המפורסמים בחומר הפרסומי המופיע באתר, בבלוגים, ובפורומים, וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, לרבות, טקסטים, גרפיקה, תמונות וצילומים (להלן "חומרי צד ג'"), מפורסמים על-ידי המפרסמים בלבד ועל אחריותם הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.
 2. בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
 3. המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, לרבות ביצועים ככל שכלולים בו, וכן לפרסמם, לערכם בכל דרך, לרבות לקצרם ולחלקם לקטעים, להציגם, לשדרם, להקרינם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור, במסגרת האתר ובאתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, ולצורך עריכת לקטים של חומרים ויצירות נגזרות אחרות הלקוחים מהאתר (להלן: "לקטים"), שיפורסמו ו/או יופצו ו/או ישודרו ו/או יוקרנו ו/או יועברו ו/או יועמדו לרשות הציבור באמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה. כן רשאי בעל האתר וכל צד ג' מטעמו לעשות שימוש בחומרי צד ג' בכל אמצעי מדיה כאמור לעיל במסגרת כל חומר פרסומי ו/או שיווקי בקשר לאתר ו/או כל אתר קשור ו/או כל לקט של חומרים. כל הרישיונות על-פי סעיף זה יחולו בכל אמצעי מדיה, בין שהוא ידוע ו/או קיים כיום ובין שיומצא בעתיד, בכל מקום בתבל, וללא הגבלה בזמן. כמו כן, רשאי בעל האתר לעשות שימוש בשמו ו/או כינויו ו/או תמונתו ו/או קולו של המשתמש לצורך המטרות הנ"ל.
 4. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הנו נכון ומדויק. כמוכן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
 5. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום, בין כמשתתף ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או תועבה ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או זכות משדרים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת ו/או משום פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או תוכן לרבות כל טקסט ו/או צילום ו/או גרפיקה, שאינו קשור לנושא האתר ו/או כזה המפר את זכויותיו של צד שלישי. אין לפרסם באתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות ללא אישור מבעל האתר.
 7. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע הגהה על חומרים שישלחו אל האתר, לשנות את תוכנם, להסיר כל מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר על-ידי אחרים ו/או פורסמו בו באמצעות בעל האתר ועל-פי בקשתו של אחר, בין ברשות ובין שלא ברשות. הכל, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש. עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב לבצע הגהה ו/או לשנות את תוכן החומרים ו/או להסיר כל חומר ו/או תכנים והוא רשאי לעשות כן או להימנע מלעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

ה.     קישורים

 1. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.
 2. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האחר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית.
 3. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.

ו.     פרטיות ומידע רגיש

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים, למעט מידע שנמסר לשם פרסומו. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.
 2. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת שירותים ו/או טובין מבעל האתר עצמו, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו. למרות האמור, רישום להצעות עבודה דינו כמתן הסכמה לבעל האתר להעביר את המידע הרשום למציעי עבודה ו/או גורמים אחרים אשר לדעת בעל האתר עשויים למצוא עניין בפניית הגולש. עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב להעביר את המידע ו/או כי מציע העבודה ו/או כל גורם אחר כאמור ישקול ו/או ייעשה שימוש במידע הנ"ל.
 4. על אף האמור לעיל, בעל האתר רשאי, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
 5. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 6. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו ולרבות במדור "ויזות ואישורים" הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.
 7. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות ב"לוח חיפוש שותפים" ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו. על אף האמור מובהר, כי מידע המפורסם ע"י המשתמש עצמו באתר עשוי להיות גלוי לכל הגולשים.

ז.     שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש. 

ח.     תלונות

 1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 2. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין. 

ט.     טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 י.     כללי

 1. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההפיך, אלא אם משתמעת כוננה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 3. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, לפי שיקול דעתו.
 4. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל אדם ו/או גורם לפי שיקול דעתו, לרבות לכל מי שיפר הוראות אלה. זאת, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגד כל מפר.
 5. תקנון זה מהווה הסכם בין בעל האתר לבין המשתמש והוא ממצה את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. עם זאת, בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. המשתמשים מוזמנים לבדוק תקנון זה מעת לעת כדי לבחון האם תוקן.
 6. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.